درخواست العبادی از جامعه جهانی در ارتباط با ترکیه

نخست وزیر عراق از جامعه بین الملل خواست ترکیه را به خارج کردن فوری نیروهایش از عراق ناگزیر کنند….