سرشماری عمومی نفوس و مسکن از فردا

هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، همزمان در سراسر کشور از فردا ۳ مهر آغاز می شود.۱۰:۴۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر