واحد سخت افزار بلک بری احتمالاً تا کمتر از یک هفته دیگر تعطیل شود