شرکت من در انتخابات هیئت فوتبال به معنی خداحافظی از کشتی نبود/ از جایگاه ۲۶ در کشور به رده ۱۳ رسیدیم