جشنواره فیلم کوتاه «نوساز» دوستی فیلم‌سازان ایرانی و تاجیک را تحکیم می‌بخشد

رئیس جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «نوساز» تاجیکستان حضور فعال فیلم‌سازان ایرانی در این جشنواره را به معنی دوستی و رفاقت ناگسستنی دو ملت عنوان کرد.