بحرین در رتبه بسیار پایین شاخص صلح جهانی

بحرین از نظر شاخص صلح جهانی در سال ۲۰۱۵ در رتبه ۱۳۲ قرار گرفت….