رئیس مجلس کنیا برای رایزنی پیرامون مسائلی همچون مبارزه با تروریسم وارد تهران شد