بنیاد کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ راهی برای اشتغال دانشجویان

رییس دانشگاه علم و فرهنگ گفت: با راه اندازی بنیاد کسب و کار این دانشگاه به اشتغال دانشجویان کمک می شود.