داعش فنون جنگ را به دختر بچه ها می آموزد + فیلم

گروه تروریستی داعش ، به دختر بچه ها فنون جنگ و استفاده از ابزارهای جنگی را می آموزد….