مورخ و پژوهشگر امریکایی: در امریکا، سیاهان بی ارزش تلقی می‌شوند

یک پژوهشگر از امریکا در مصاحبه با پرس تی‌وی گفت نخبگان نژادپرستِ سفیدپوست در خشونت مرگبار پلیس علیه سیاهان و اقلیت رنگین‌پوست این کشور مقصر هستند