مورخ و پژوهشگر امریکایی: در امریکا، سیاهان بی ارزش تلقی می‌شوند