خورشید زودتر از تصور نابودمان می کند!+ویدیو

العالم- برخورد سیاره ای یا فرورفتن در سیاه چاله ، اینها سناریوهایی برای نابودی زمین است، اما برخی اندیشمندان عقیده دارند خورشید خیلی قبل از آن ما را نابود خواهد کرد….