فاجعه منا ننگی است که هرگز از دامن آل سلمان پاک نخواهد شد