هیچ دوستی در عرصه بین‌الملل نزدیک‌تر از ایران به تاجیکستان نیست

کارشناس سیاسی تاجیک گفت: تاجیکستان در عرصه بین‌الملل هیچ دوستی که در عمل نزدیک‌تر از ایران باشد، ندارد.