هیچ دوستی در عرصه بین‌الملل نزدیک‌تر از ایران به تاجیکستان نیست