فابرگاس: هیچگاه به جدایی از چلسی فکر نکردم

سسک فابرگاس، هافبک چلسی مدعی شد که او به این تیم تعلق خاطر دارد ولی همچنین از نیمکت نشینی انتقاد کرد.