روز به روز به قدرت تهاجمی خود می‌افزاییم/دشمنان باید بفهمند توان مقابله با این ملت را نخواهند داشت