روز به روز بر قدرت دفاعی و تهاجمی خود خواهیم افزود

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: امروز دشمنان ما دزدترین راهزنان عالم هستند، به همین دلیل مدام به دنبال تضعیف و توقف رشد قدرت دفاعی ما هستند ولی ما علیرغم میل آنها روز به روز بر قدرت دفاعی و تهاجمی خود خواهیم افزود.