روز به روز بر قدرت دفاعی و تهاجمی خود خواهیم افزود