به دخالت برخی عناصر حکومت سعودی در فاجعه منا مظنونیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: رفتار دولت سعودی، ظن دخالت برخی عناصر حکومت عربستان در فاجعه منا را افزایش می‌دهد.