ایران مستقل‌ترین و تاثیرگذارترین کشور منطقه و جهان است