جهان دربرابر تروریسم متحد شود؛بی‌ثباتی درخاورمیانه محصور نمی‌ماند و سرایت می‌کند/ ایران سد دفاعی بزرگ در برابر تروریسم است