۲ سفیر و تعدادی از مقامات پیشین آمریکا با ریاست جمهوری «ترامپ» مخالفت کردند