در پسابرجام، فضا برای توسعه مناسبات بهتر شده است

مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه گفت: در پسابرجام، فضا برای توسعه مناسبات با دیگر کشورها بهتر شده است.