راز علاقه انسان ها به موسیقی غمگین

محققان می گویند تمایل افراد به شنیدن موسیقی غمگین ناشی از میزان قدرت آنان درهمدردی است….