سومین فوران آتش فشان در کاستاریکا

ادامه فوران کوه آتش فشانی در کاستاریکا، ستونی از خاکستر و گاز را تا ارتفاع دو هزار متر به هوا پرتاب کرد.۱۲:۳۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر