برگزاری دومین همایش نقش جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس