رییس مجلس کنیا وارد تهران شد

رییس مجلس کنیا، به دعوعت رسمی علی لایجانی وارد تهران شد.