مسابقه هنری دانشگاه تربیت مدرس به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید

معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد تا مسابقه‌ای هنری بین دانشجویان ورودی جدید برگزار کند.