مسابقه هنری دانشگاه تربیت مدرس به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید