ریکاوری بازیکنان تیم ملی فوتسال/ تمرینات اختصاصی برای طیبی