برایم جالب است چرا داور به من کارت زرد داد/ محمدی: ترائوره هرطور دلش خواست، مرا زَد