شاگردان شهنازی ژاپن را از پیش رو برداشتند

تیم ملی ب والیبال ایران در دومین دیدار خود در جام کنفدارسیون مردان آسیا ژاپن را از ییش رو برداشت.