جریمه ۵۰ هزار تومانی در انتظار خودروهای فاقد معاینه فنی