کامیون شهری تمام برقی از مرسدس بنز

مرسدس بنز به زودی کامیون شهری تمام برقی خود را به تولید خواهد رساند.