باید تأکید کنم که آمریکا همه تعهدات برجامی خود را انجام داده است