دولت به جای خواهش از آمریکا شروط و جدول زمانی تعیین کند