نیروهای روس بمنظور برگزاری رزمایش مشترک، وارد پاکستان شدند

نظامیان روس برای برگزاری نخستین رزمایش مشترک با نیروهای پاکستان، وارد این کشور شدند.