نیروهای روس بمنظور برگزاری رزمایش مشترک، وارد پاکستان شدند