محرومیت کارگران مناطق آزاد ازحقوق اولیه/برده‌داری هم اینگونه نیست