داعش عناصر فراری خود را در شرقاط اعدام می‌کند/ تروریست‌هایی با بازوبند قرمز در جستجوی عناصر گریخته