محروم ماندن زنان محجبه در آلمان از استخدام

العالم – یک تحقیق اجتماعی در آلمان نشان داد که به شکل تبعیض آمیزی زنان محجبه و مسلمان در آن کشور از دستیابی به فرصت های شغلی محروم می شوند….