اولین سیلی را نیروی زمینی به صدامیان زد

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی ارتش در همان روزهای ابتدای جنگ تحمیلی با حضور نیروی انسانی مومن و معتقد و کار آمد اولین سیلی را به صدامیان زد.