دست دادن دانش‌آموزان مسلمان سوئیسی با معلمان از جنس مخالف اجباری شد