اردوغان، از ارسال سه محموله سلاح توسط آمریکا به سوریه خبر داد