بررسی درخواست وزیر اقتصاد برای ارائه گزارشی درباره FATF در جلسه هیأت رئیسه مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس از بررسی درخواست وزیر اقتصاد برای ارائه گزارشی درباره عضویت ایران در FATF در جلسه یکشنبه هفته آینده این هیأت خبر داد.