قاهره: مانند عربستان به دنبال تغییر نظام حاکم و رهبری سوریه نیستیم