بازگشت رئیس جمهور به تهران

رئیس جمهور از نیویورک به تهران بازگشت.۱۴:۱۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر