کردستان سهم اعتبار جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را مشخص کند

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تعریف و مشخص کردن ردیف اعتباری برای برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان در استان کردستان تاکید کرد.