درکنفرانس «ضدوهابیت» چچن، اسلام سنی علیه اسلام سلفی- وهابی موضع گرفت